Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

1. Creatorspace is een organisatie (eenmanszaak met aanstaande uitbreiding naar coöperatie) met als doel het bieden van een community waar gelijkgestemden, coaches en sprekers met elkaar in contact worden gebracht en waar kennis kan worden gedeeld inzake Bewustwording, Persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling, Duurzame Doelstellingen en Creativiteit. Deze algemene voorwaarden van Creatorspace is van toepassing op alle overeenkomsten met Creatorspace waaronder ook Sustainit en Joost van Berckel.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Creatorspace mede begrepen de  vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij de community.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Overeenkomst verstaan: de rechtsbetrekking tussen Creatorspace en Deelnemer of Gebruiker een en ander in meest ruime zin.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt als Deelnemer of Gebruiker verstaan: ieder die gebruikmaakt van het door Creatorspace opgezette online platform en community en haar Diensten.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Activiteit verstaan: een door Creatorspace georganiseerd evenement zoals een Event, Meetup, Retraîte, Duurzaamheidsdag, Advies, Training en Coaching, waarbij gelijkgestemden met elkaar in contact worden gebracht.
1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: alle door Creatorspace ten behoeve van Deelnemer, Gebruiker of Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, zoals het aanbieden van Producten, het organiseren van Activiteiten, het plaatsen van vacatures, activiteiten op social media, sponsoring en het plaatsen van advertenties.
1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Product verstaan: alle door Creatorspace en/of door haar ingeschakelde derden aan Gebruiker geleverde producten, zoals aangeboden via de webshop.
1.8 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: de websites www.creatorspace.nl, www.joostvanberckel.nl en www.sustainit.nl en de daaraan verbonden of gelieerde websites;
1.9 In deze algemene voorwaarden wordt onder Ondernemer verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die via de webshop verbonden aan de Website van Creatorspace, Producten aanbiedt
aan de Deelnemer of Gebruiker.


2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Gebruikers en Creatorspace gesloten Overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Creatorspace overeengekomen.
2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Deelnemer of Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3 Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen op de Website van Creatorspace zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven

3.2 Indien Gebruikers een Product of Dienst bestellen, komt de Overeenkomst tot stand bijbevestiging daarvan door Creatorspace.

3.3 Als Creatorspace een bestellingsbevestiging naar Deelnemer of Gebruiker stuurt, is die beslissend

voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Creatorspacekan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer of Gebruiker redelijkerwijs kan

begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien Gebruiker aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Creatorspace dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Creatorspace deze

alsnog schriftelijk of via de elektronische weg bevestigt.


4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Via het platform en community op de Website brengt Creatorspace Deelnemers en Gebruikers met elkaar in contact

en kunnen zij gebruikmaken van Diensten van Creatorspace.

4.2 Via Creatorspace kunnen door Deelnemers en Gebruikers onder andere de volgende overeenkomsten

worden aangegaan:

- Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit, georganiseerd door Creatorspace

- Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap om gebruik te maken van de Diensten van

Creatorspace

- Overeenkomst inzake de koop van Diensten of Producten, aangeboden in de webshop.

4.3 Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit komt tot stand wanneer Creatorspacede aanmelding schriftelijk of via de elektronische weg heeft bevestigd. Deelnemer of Gebruiker kan zich via de Website

inschrijven voor een activiteit en een betaling verrichten. Betaling geschiedt via betalingssysteem, op factuur, bijvoorbeeld via iDeal of SEPA.

Door Creatorspace mag eventueel een selectie worden gemaakt uit de ontvangen

aanmeldingen en mogen aanmeldingen van Deelnemers of Gebruikers zonder opgave van redenen worden geweigerd. Na het

behalen van het maximale aantal deelnemers voor een Activiteit, worden aanmeldingen die later plaatsvinden

niet meer in behandeling genomen.

4.4 Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap komt tot stand wanneer Creatorspace de aanmelding schriftelijk of via de elektronische weg heeft bevestigd. Gebruiker kan zich aanmelden

voor een abonnement via de Website of per e-mail, en vervolgens een betaling verrichten. Betaling geschiedt via

iDeal, SEPA of op factuur. Een aanmelding mag binnen 5 werkdagen door Creatorspace worden geweigerd zonder opgave van reden. Een overeenkomst tot het sluiten van een betaald

lidmaatschap, is een lidmaatschap voor een jaar.

4.5 Overeenkomst inzake de koop van Producten komt tot stand tussen de Ondernemer en de Deelnemer of Gebruiker, waarbij

Creatorspace enkel een tussenpersoon is. Creatorspace biedt in de

webshop Producten van Ondernemer aan, aan de Deelnemer of Gebruiker.

4.6 Creatorspace is bevoegd om te acteren als vertegenwoordiger van de Ondernemer

met de bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten en om overeenkomsten namens hem/haar te sluiten.

Deelnemer, Gebruiker en Ondernemer zijn echter zelf verantwoordelijk om de contractuele verplichtingen na te komen.

Ingeval van tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst, moet dit worden onderhandeld door en

tussen Deelnemer, Gebruiker en Ondernemer. Creatorspace brengt Deelnemer, Gebruiker en Onderneming in

contact met elkaar en bewaart hiervoor hun contactgegevens.

4.7 Overeenkomst inzake de koop van Producten aangeboden in de webshop, komt tot stand doordat Deelnemer of Gebruiker

een bestelling plaatst op de Website. Deze bestelling zal vervolgens worden doorgegeven aan Ondernemer, die

de Deelnemer of Gebruiker een bevestiging van de bestelling zal sturen alsmede een factuur.

4.8 Creatorspace heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door

derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Creatorspace kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie

die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit tenzij deze onjuistheid is ontstaan door

opzet of bewuste roekeloosheid door Creatorspace of een van haar medewerkers.

5.2 Indien creatorspace toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Creatorspace uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u

opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met

betrekking tot onze Diensten en ten hoogste tot het bedrag genoemd in artikel 6.3.

5.3 Indien het verrichten van Diensten door Creatorspace of door haar Deelnemers, Gebruikers of

anderszins leidt tot aansprakelijkheid van Creatorspace is deze beperkt tot vergoeding

van directe schade.

5.4 Deelnemer of Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van Producten en diensten van Creatorspace en is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen omtrent het gebruik van de Producten en

Diensten.

5.5 Creatorspace garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen

of storingen toegankelijk is. Creatorspace is op geen enkele wijze aansprakelijk of

schadeplichtig jegens Deelnemers of Gebruikers voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-

beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website.

5.6 Deelnemer of Gebruiker vrijwaart Creatorspace voor aanspraken van derden.


6. Annulering en ontbinding van Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit

6.1 Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit kan worden geannuleerd voor de startdatum van de Activiteit.

Wanneer annulering 30 dagen of meer voor de startdatum geschiedt, is Deelnemer of Gebruiker geen inschrijfgeld

verschuldigd en zal dit bedrag eventueel worden teruggestort. Wanneer annulering tussen de 30 en 14 dagen

voor de startdatum geschiedt is Deelnemer of Gebruiker 50% van het inschrijfgeld verschuldigd en zal dit bedrag eventueel

worden teruggestort. Wanneer annulering 14 dagen voor de startdatum geschiedt, is de Deelnemer of Gebruiker alsnog het

volledige deelnemersgeld verschuldigd.

6.2 Annulering voor deelname aan een Activiteit geschiedt door een melding van Deelnemer of Gebruiker via de elektronische

weg. Ontbinding is voltooid onder de in artikel 6.1 genoemde voorwaarden, wanneer Creatorspacedeze annulering bevestigd.

6.3 Indien geen annulering heeft plaatsgevonden, en Deelnemer of Gebruiker verschijnt niet bij de Activiteit, dan is Deelnemer of Gebruiker

alsnog het volledige deelnemersgeld verschuldigd. In het geval er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit

kan Creatorspace besluiten tot teruggave van het inschrijfgeld.Creatorspace  kan in dit kader bewijs hiervoor opvragen, zoals een doktersverklaring.

6.4 Het is in alle gevallen mogelijk om de aanmelding, tot 24 uur voor de startdatum, kosteloos over te dragen

aan iemand anders, wanneer dit via de elektronische weg is bevestigd door Creatorspace

en de gegevens van de vervangende persoon zijn doorgegeven. Gegevens worden uiteraard enkel met

toestemming verkregen, en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

6.5 In het geval van deelname aan een Activiteit zijn eventuele huisregels op locatie van toepassing op de

Deelnemer of Gebruiker. Wanneer de Deelnemer of Gebruiker zich niet aan deze huisregels houdt, is Creatorspace

bevoegd om de Deelnemer of Gebruiker van de desbetreffende locatie te verwijderen. In een dergelijk geval is Deelnemer of Gebruiker

alsnog het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

6.6 Deelnemer of Gebruiker kan te allen tijde de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten (stap

1), dan wel de overeenkomst annuleren (stap 2) in geval van operationele- en/of veiligheidsredenen, wanneer er

sprake is van onvoldoende aanmeldingen of overmacht in de zin van artikel 10 van de onderhavige

overeenkomst.

6.7 Bij opschorting of annulering op grond van hetgeen in artikel 6.6 is besproken, zullen inschrijf- en

sponsorgelden niet worden teruggestort.

7. Ontbinding van Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap

7.1 Ontbinding in het geval van een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap, geschiedt via

een schriftelijke melding of een melding via de elektronische snelweg aan Creatorspace.

Wanneer deze melding wordt bevestigd door Creatorspace zal het lidmaatschap, met een

opzegtermijn van een maand, worden beëindigd. Deelnemer Gebruiker is in dat geval nog steeds gehouden om eventuele

openstaande bedragen te voldoen.


7.2 Zoals genoemd in artikel 4.4 wordt een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald

lidmaatschap afgesloten voor een jaar. Een lidmaatschap kan per kalenderjaar worden beëindigd op de wijze als

genoemd in artikel 7.1.


8. Annulering en retournering bij een bestelling via de webshop

8.1 Annulering van de Overeenkomst inzake de koop van Producten via de Webshop, zoals bedoeld in artikel 4.2

en 4.5, dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Creatorspace.

8.2 Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden door de Ondernemer. Ook eventuele

algemene voorwaarden van de Ondernemer kunnen in dit geval van toepassing zijn.

8.3 Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakt kosten door Creatorspace die uit de overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

9. Kosten, betaling en honorering

9.1 Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten,

tenzij anders vermeld.

9.2 Creatorspace heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te

herstellen.

9.3 Betaling in het geval van een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap, zoals genoemd in

artikel 4.2 en 4.4, geschiedt in abonnementsvorm. Dit houdt in dat Deelnemer of Gebruiker bij het plaatsen van zijn bestelling,

een betaling doet via betalingssysteem of per factuur. De prijzen zijn te vinden op de Website. Kosten die

gemaakt zijn na het plaatsen van een bestelling kunnen middels een factuur op een later moment in rekening

worden gebracht.

9.4 Indien de Deelnemer of Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Deelnemer of Gebruiker van

rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Gebruiker is alsdan de

wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

Deelnemer of Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.5 Indien Creatorspace besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-

betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer of Gebruiker, naast de verschuldigde hoofdsom en de in

artikel 7.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld

conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Creatorspace, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer

mogelijk is.

10.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-

nakoming van een derde, ziekte van werknemers van Creatorspace of door haar

ingeschakelde derden, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen,

ernstige storingen in de systemen van Creatorspace of haar leveranciers, brand,

overstromingen, natuurrampen, epidemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

10.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.


11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Deelnemer of Gebruiker accepteert dat de Website, waaronder de structuur, de inhoud, het concept, alsmede

promotiemateriaal, logo's en content behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Creatorspace. Gebruik of verveelvoudiging van het intellectuele eigendom van Creatorspace

is enkel met uitdrukkelijke toestemming van Creatorspace toegestaan.


11.2 Deelnemer of Gebruiker heeft enkel het recht om de materialen die Creatorspace  ter beschikking stelt te gebruiken voor zover dat nodig is voor het verwezenlijken van het doel van de

overeenkomst, of in overeenstemming met het geldende recht.

11.3 Deelnemer of Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig aanleveren van content, waarbij geen inbreuk wordt

gemaakt op het intellectuele eigendom van een ander.


12. Identiteit van Creatorspace

12.1 Creatorspace is in de KvK geregistreerd onder nummer 72776331. Creatorspace draagt het BTW-identificatienummer NL002050799B42 en is gevestigd aan Zuiderkeerkring 319 (2408NZ) te Alphen aan den Rijn.

12.2 Creatorspace is per e-mail te bereiken via contact@creatorspace.nl.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de rechtsverhouding tussen Creatorspace en haar Deelnemers en Gebruikers is Nederlands

recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die tussen Creatorspace en haar Gebruikers mochten ontstaan

worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam

arrow_drop_up arrow_drop_down